Så som i himlen


Så här gjorde vi


Ett fantastiskt arbete i svenska där elever fångat människors livsberättelser. Eleverna har sökt upp människor i samhället som de tror har en historia att berätta. En historia som behöver bli lyssnad på. Dessa berättelser har sedan fått komma till uttryck på olika sätt genom en värdeskapandeprocess.

Det här är ett exempel på hur elever och lärare har arbetat värdeskapande med värdegrundsfrågor, samtidigt som de har svenskämnets centrala innehåll och kunskapskrav att förhålla sig till och utgå ifrån. Det är också tydligt hur det ytterst handlar det om att i ett och samma arbete konkretisera flera olika aspekter av skolans övergripande mål och riktlinjer. T ex:

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar
och låta dem  komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”
(Lgr11, 2.1 Normer och värden)

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”
(Lgr11 2.2 Kunskaper)

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar  egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att  skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.”
(Lgr11, 3.17 Svenska – syfte)

 

Värdeskapandeprofilen ger en visuell bild över hur starka de olika dimensionerna i en värdeskapandeprocess har varit i
”Så som i himlen”

Inlägg såssomihimlen hemsida

 

 

Vill du veta mer om själva processen, läsa elevernas berättelser och texter eller veta mer om effekter och kopplingar till styrdokumenten?
Läs mer om det spännande arbetet med klass 9C på Matfors skola i Sundsvall här

Kontakt:
Caroline Lorentzon
Lärare Matfors skola, Sundsvall
070 – 995 23 73