Om oss


Pedagoger, lärare och processledare i Sundsvalls kommun med särskilt uppdrag att driva utvecklingsarbete genom värdeskapande lärande.

Vi lever i en värld som är i ständig förändring vilket i sin tur ställer ökade krav på oss människor som lever i den. Därför behöver barn elever, medarbetare och chefer genom det livslånga lärandet utveckla kompetenser som gör att de vill, kan och vågar vara med och skapa den framtid vi vill ha.

Sundsvalls kommunfullmäktige har beslutat om en hållbar tillväxtstrategi för att öka Sundsvalls konkurrenskraft, förnyelse och hållbara tillväxt. I målbilden för tillväxtstrategin beskrivs kompetens och livslångt lärande som avgörande framgångsfaktorer. Tillväxt genom utbildning är en nyckelfråga för alla och det innebär en gemensam satsning på framtidens skola. Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade därför 2013 att det är en prioriterad koncerngemensam angelägenhet om att vi ska nå målet om Sveriges bästa skola 2021.

Mot bakgrund av tillväxtstrategin och behov utifrån samhällets snabba förändringar pågår sedan 2014 ett utvecklingsprojekt med utbildningsinsatser genom värdeskapande lärande i Sundsvalls kommunkoncern.

 

Utbildningsinsatser genom värdeskapande lärande i Sundsvalls kommunkoncerna  består av två delar:

  • Värdeskapande som kompetensutveckling 
    Personlig utveckling av entreprenöriella kompetenser som uppstår när en person tillsammans med andra i en grupp genomgår en värdeskapandeprocess.
  • Värdeskapande som pedagogik
    Metoder och verktyg som tillämpas i undervisningen så att den genom värdeskapande för andra upplevs mer meningsfull och relevant.