Så som i himlen – Effekter och koppling till styrdokument


Så som i himlen


Följande punkter i det centrala innehållet i svenska åk 7-9
har vi berört i arbetet med ”Så som i himlen”:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Övriga effekter:

 • träning i att hantera osäkra situationer
 • upplevelse av hur misslyckanden kan leda till lärande och utveckling
 • ökad motivation p g a verklig mottagare
 • större förståelse för människor i olika utsatta situationer
 • erfarenhet av att samarbeta med aktörer utanför skolan
 • ökad tillit till egen förmåga

Värdeskapandeprofil:

Inlägg såssomihimlen hemsida


Så här beskriver eleverna själv arbetet