Sam- effekter och koppling till styrdokument


Så här gjorde vi


Följande punkter i det centrala innehållet i svenska åk 7-9
har vi berört i arbetet med ”Sam”:

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”

”Skönlitteratur för ungdomar […]från Sverige […] Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor[…].”

”Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar […]. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.”

”Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.”

”Beskrivande, förklarande […] till exempel tidningsartiklar […]. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.”

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier […].”

”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.”

”Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.”

 

Några exempel från skolans övergripande mål och riktlinjer (Lgr11) som omsatts i praktiken genom arbetet med ”Sam”:

”2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Läraren ska
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärderför att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.”

 

Övriga effekter på elevnivå genom arbetet med ”Sam”:

  • ökad motivation p g a verklig mottagare
  • större förståelse för människor i olika utsatta situationer
  • erfarenhet av att samarbeta med aktörer utanför skolan
  • ökad tillit till egen förmåga